Regulamin i formularz zgłoszeniowy na plener w Gdańsku

REGULAMIN PLENERU FOTOGRAFICZNEGO:

Gdańsk, 12-15 lipca 2018

 

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorami Pleneru są osoby fizyczne:

  • Tadeusz Wróbel, tel. +48 505001227, e-mail: wrobelt1969@gmail.com
  • Robert „A.Mason” Kręć, tel. +48 600 217 646, e-mail: mason@s-f.org.pl

1.2. Miejsce Pleneru: Gdańsk.

1.3. Termin Pleneru: 12-15 lipca 2018.

1.4. Wszelkie kwestie organizacyjne lub pytania związane z organizacją należy zgłaszać do organizatora: Tadeusz Wróbel, tel. +48 505001227, e-mail: wrobelt1969@gmail.com

 

 

2. Warunki uczestnictwa

2.1. W Plenerze mogą wziąć udział wszyscy, którzy wypełnią formularz rejestracyjny i będą aktywnie uczestniczyć w programie Pleneru jako fotografowie lub modele.

2.2. Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza na niniejszej stronie, lub osobiście w dniu rozpoczęcia Pleneru.
Każdą osobę towarzyszącą należy zarejestrować osobno za pomocą formularza.

2.3. Uczestnictwo w Plenerze jest bezpłatne.

2.4. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Uczestnicy pokrywają samodzielnie także koszty wejściówek do galerii, transportu, itp.

2.5. W przypadku osób niepełnoletnich (w dniu rozpoczęcia Pleneru) wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Plenerze.

2.6. Możliwe jest częściowe uczestnictwo w Plenerze tylko w wybrane dni, jednak w przypadku punktów programu z ograniczoną liczbą uczestników (np. warsztaty fotograficzne) pierwszeństwo udziału będą miały osoby biorące udział w całym Plenerze, kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

2.7. Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt fotograficzny i komputerowy (wraz z niezbędnym oprogramowaniem) we własnym zakresie, nie jest to obowiązkiem organizatora.

 

3. Program Pleneru

3.1. Program zostanie opublikowany na stronie www.plenery.org

 

4. Prace poplenerowe

4.1. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo zobowiązują się do udostępnienia organizatorom (nie później niż 14 sierpnia 2017 r. do godziny 14.00) co najmniej trzech fotografii wykonanych w trakcie trwania Pleneru lub prac powstałych w oparciu o fotografie wykonane w trakcie trwania Pleneru.
Format prac – plik jpg o długości krótszego boku minimum 2000px.

4.2. Uczestnicy udzielają na rzecz organizatorów oraz partnerów Pleneru nieodpłatnej licencji na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie prac w następujących polach eksploatacji, mających na celu promowanie Pleneru i kolejnych jego edycji: wystawa poplenerowa, plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja w mediach (prasie, telewizji, na stronie internetowej) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania z zachowaniem autorskich praw osobistych. Ewentualne inne wykorzystanie wymaga zgody autora.

4.3. Udostępnione prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Uczestnik Pleneru ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

 

5. Postanowienia ogólne

5.1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niezawinione bezpośrednio przez nich szkody, ani za wszelki zagubiony, zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

5.2. Uczestnicy Pleneru zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, zgodnie z przepisami prawa, ponadto zobowiązują się stosować się do poleceń organizatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów, na których organizowany będzie Plener.

5.3. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.

5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
O ewentualnych zmianach zarejestrowani uczestnicy zostaną bezzwłocznie powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub osobiście.

5.5. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo, udzielają na rzecz organizatorów, partnerów Pleneru i innych uczestników – zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania Pleneru.

5.6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

6. Dane osobowe uczestników Pleneru

6.1. Organizatorzy nie udostępniają zgromadzonych danych osobowych uczestników innym podmiotom, instytucjom lub osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie uczestnika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6.2. Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania Pleneru.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Ściągnij plik:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *