Regulamin i formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN PLENERU FOTOGRAFICZNEGO:

„FOTOSUBIEKTYWNIE”

Toruń, 4-12 lutego 2017

 

1. Informacje ogólne:

1.1. Organizatorami Pleneru są osoby fizyczne:

  • Witold Bargiel, tel. +48 607 847 525, e-mail: wbargiel8@gmail.com
  • Tadeusz Wróbel, tel. +48 505 001 227, e-mail: sparrow@cad.pl
  • Robert Kręć, tel. +48 600 217 646, e-mail: mason@s-f.org.pl

1.2. Partnerami Pleneru są:

  • Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia, 87-100 Toruń ul. Podmurna 4-6, tel./fax. (56) 65-55-033,
  • Galeria i Kawiarnia WEJŚCIÓWKA, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 1,

1.3. Wszelkie kwestie organizacyjne lub pytania związane z organizacją należy zgłaszać do organizatorów.

1.4. Miejsce Pleneru: Toruń.

1.5. Termin Pleneru: od 4 lutego – do 12 lutego 2017 roku.

 

2. Warunki uczestnictwa:

2.1. Uczestnikami pleneru mogą być wszyscy, którzy zgłoszą swój udział i będą aktywnie uczestniczyć w programie pleneru jako fotografowie lub modele.

2.2. Zgłoszenie uczestnika następuje drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza na niniejszej stronie, lub osobiście w dniu rozpoczęcia pleneru.
Każdą osobę towarzyszącą należy zarejestrować osobno za pomocą powyższego formularza.

2.3. Uczestnictwo w plenerze jest bezpłatne.

2.4. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

2.5. W przypadku osób niepełnoletnich (w dniu rozpoczęcia pleneru) wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w plenerze.

2.6. Możliwe jest częściowe uczestnictwo w plenerze, tylko w wybrane dni.

2.7. Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt fotograficzny i komputerowy (wraz z niezbędnym oprogramowaniem) we własnym zakresie, nie jest to obowiązkiem organizatora.

 

3. Program pleneru

3.1. Program zostanie opublikowany na stronie:
www.plenery.org/plenery/torun-2017/program-pleneru-torun-2017

 

4. Wystawa poplenerowa:

4.1. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo zobowiązują się do udostępnienia organizatorom (nie później niż 9 lutego 2017 r. do godziny 20.00) co najmniej trzech fotografii wykonanych w trakcie trwania pleneru lub prac powstałych w oparciu o fotografie wykonane w trakcie trwania pleneru.
Format prac – plik jpg o długości krótszego boku minimum 2000px.

4.2. Uczestnicy udzielają na rzecz organizatorów nieodpłatnej licencji na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie prac w następujących polach eksploatacji, mających na celu promowanie pleneru i kolejnych jego edycji: wystawa poplenerowa, plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja w mediach (prasie, telewizji, na stronie internetowej) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania z zachowaniem autorskich praw osobistych. Ewentualne inne wykorzystanie wymaga zgody autora.

4.3. Uczestnicy zobowiązują się do sfinansowania kosztu wykonania co najmniej trzech odbitek o rozmiarach krótszego boku min. 30cm na potrzeby organizowanej wystawy poplenerowej.

4.4. Udostępnione prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Uczestnik pleneru ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

4.5. Wyboru prac, które zostaną wystawione na wystawie poplenerowej dokonają uczestnicy pleneru lub organizatorzy wraz z wydelegowanymi do tego celu uczestnikami.

4.6. Organizatorzy zrealizują wystawę prac wykonanych podczas pleneru w Galerii i Kawiarni WEJŚCIÓWKA – czas trwania wystawy od 11.02.2017 do 20.02.2017.

4.7. Odbitki fotograficzne wystawione na wystawie poplenerowej, po jej zakończeniu przechodzą nieodpłatnie na własność Galerii i Kawiarni WEJŚCIÓWKA.

 

5. Postanowienia ogólne:

5.1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niezawinione bezpośrednio przez nich szkody, ani za wszelki sprzęt zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie trwania pleneru.

5.2. Osoby obecne na plenerze zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, zgodnie z przepisami prawa, ponadto zobowiązują się stosować się do poleceń organizatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów, na których organizowany będzie plener.

5.3. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.

5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną bezzwłocznie powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub osobiście.

5.5. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo, udzielają na rzecz organizatorów i innych uczestników pleneru – zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania pleneru.

5.6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

 

6. Dane osobowe uczestników pleneru:

6.1. Organizatorzy nie udostępniają zgromadzonych danych osobowych uczestników innym podmiotom, instytucjom lub osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie uczestnika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6.2. Uczestnik pleneru wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, nr telefonu, miejscowość zamieszkania) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania pleneru.

6.3. Imię i nazwisko lub pseudonim (w zależności od decyzji uczestnika) oraz miejscowość zamieszkania mogą być użyte przez organizatorów do oznaczenia prac uczestnika wystawianych na wystawie poplenerowej.

 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

 

 

Ściągnij plik:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *