Regulamin i formularz zgłoszeniowy na plener we Wrocławiu

REGULAMIN PLENERU FOTOGRAFICZNEGO:

Wrocław, 12-20 sierpnia 2017

 

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorami Pleneru są osoby fizyczne:

 • Robert „A.Mason” Kręć, tel. +48 600 217 646, e-mail: mason@s-f.org.pl

1.2. Partnerami Pleneru są:

 • FUJIFILM Europe GmbH, Poland
 • Centrum Kultury Zamek w Leśnicy
 • Wroclovers

1.3. Wszelkie kwestie organizacyjne lub pytania związane z organizacją należy zgłaszać do organizatorów.

1.4. Miejsce Pleneru: Wrocław.

1.5. Termin Pleneru: 12-20 sierpnia 2017.

 

2. Warunki uczestnictwa

2.1. W Plenerze mogą wziąć udział wszyscy, którzy wypełnią formularz rejestracyjny i będą aktywnie uczestniczyć w programie Pleneru jako fotografowie lub modele.

2.2. Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza na niniejszej stronie, lub osobiście w dniu rozpoczęcia Pleneru.
Każdą osobę towarzyszącą należy zarejestrować osobno za pomocą formularza.

2.3. Uczestnictwo w Plenerze jest bezpłatne.

2.4. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Uczestnicy pokrywają samodzielnie także koszty wejściówek do galerii, transportu, itp.

2.5. W przypadku osób niepełnoletnich (w dniu rozpoczęcia Pleneru) wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Plenerze.

2.6. Możliwe jest częściowe uczestnictwo w Plenerze tylko w wybrane dni, jednak w przypadku punktów programu z ograniczoną liczbą uczestników (np. warsztaty fotograficzne) pierwszeństwo udziału będą miały osoby biorące udział w całym Plenerze, kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

2.7. Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt fotograficzny i komputerowy (wraz z niezbędnym oprogramowaniem) we własnym zakresie, nie jest to obowiązkiem organizatora.

 

3. Program Pleneru

3.1. Program zostanie opublikowany na stronie www.plenery.org

 

4. Wystawa poplenerowa

4.1. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo zobowiązują się do udostępnienia organizatorom (nie później niż 17 sierpnia 2017 r. do godziny 18.00) co najmniej trzech fotografii wykonanych w trakcie trwania Pleneru lub prac powstałych w oparciu o fotografie wykonane w trakcie trwania Pleneru.
Format prac – plik jpg o długości krótszego boku minimum 2000px.

4.2. Uczestnicy udzielają na rzecz organizatorów oraz partnerów Pleneru nieodpłatnej licencji na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie prac w następujących polach eksploatacji, mających na celu promowanie Pleneru i kolejnych jego edycji: wystawa poplenerowa, plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja w mediach (prasie, telewizji, na stronie internetowej) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania z zachowaniem autorskich praw osobistych. Ewentualne inne wykorzystanie wymaga zgody autora.

4.3. Udostępnione prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Uczestnik Pleneru ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

4.4. Wyboru prac, które zostaną wystawione na wystawie poplenerowej dokonają uczestnicy Pleneru lub organizatorzy wraz z wydelegowanymi do tego celu uczestnikami.

4.5. Organizatorzy zrealizują wystawę prac w Centrum Kultury Zamek w Leśnicy.

4.6. Odbitki fotograficzne wystawione na wystawie poplenerowej, po jej zakończeniu przechodzą nieodpłatnie na własność organizatorów lub partnerów Pleneru.

 

5. Postanowienia ogólne

5.1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niezawinione bezpośrednio przez nich szkody, ani za wszelki zagubiony, zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

5.2. Uczestnicy Pleneru zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, zgodnie z przepisami prawa, ponadto zobowiązują się stosować się do poleceń organizatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów, na których organizowany będzie Plener.

5.3. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.

5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną bezzwłocznie powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub osobiście.

5.5. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo, udzielają na rzecz organizatorów, partnerów Pleneru i innych uczestników – zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania Pleneru.

5.6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

6. Dane osobowe uczestników Pleneru

6.1. Organizatorzy nie udostępniają zgromadzonych danych osobowych uczestników innym podmiotom, instytucjom lub osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie uczestnika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6.2. Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania Pleneru.

6.3. Imię i nazwisko lub pseudonim (w zależności od decyzji uczestnika) oraz miejscowość zamieszkania mogą być użyte przez organizatorów do oznaczenia prac uczestnika wystawianych na wystawie poplenerowej.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

  Zgłoszenie na plener "Grupy Trzymającej Aparaty" Wrocław 2017

   

  AKCEPTUJĘ powyższy regulamin pleneru.

  Zanim wciśniesz przycisk "Wyślij" sprawdź poprawność powyższych danych.
  Jeśli podałeś prawidłowy e-mail, najpierw otrzymasz na niego kopię swojego zgłoszenia, a po akceptacji - informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia.
  W przypadku gdyby któraś z wiadomości nie dotarła, prosimy o kontakt gta@plenery.org lub przez Facebooka.

  Pytanie antyspamowe:

  Ściągnij plik: